วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 17

วัน อังคาร  ที่  18  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2555

ความรู้ที่ได้รับ

            มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์   ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    ในเวลา  14 : 00  น. - 16 : 00 น.
            โดยกลุ่มข้าพเจ้าได้รับโจทย์คือ   " ของเล่นแม่เหล็ก "  จึงจัดทำเป็นฐานชื่อ แม่เหล็กมหัศจรรย์


ชื่อฐาน

                                                                     
                                                                           อุปกรณ์


                                                                     การทำกิจกรรม


                                                                       ผลงานเด็ก


วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 16

วัน อังคาร  ที่ 11  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555

ความรู้ที่ได้รับ

          -  มีการส่งกิจกรรมที่จะทำไปจัดที่โรงเรียนอนุบาลสาธิตราชภัฎจันทรเกษมต่อจากอาทิตย์ที่แล้ว
          -  อาจารย์ชี้แจงการไปทำกิจกรรมว่าจะต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง
                    -  การจัดสถานที่
                    -  การซื้ออุปกรณ์
                    -  การจัดทำป้ายชื่อของเด็กอนุบาล
                    -  ในการเข้าฐานใช้เวลา 10 - 15 นาที
         -  อาจารย์พูดถึงสิ่งที่ต้องมีใน Blogger  ว่าจะต้องมีอะไรบ้าง
                    -  ดูโทรทัศน์ครู
                    -  สมาชิกต้องครบ
                    -  มีลิงค์แห่งข้อมูลใหม่ๆ
                    -  ข้อมูลการเข้าเรียน
                    -  ถ่ายรูปกิจกรรม
                    -  ลงขั้นตอนการทำกิจกรรมต่างๆ

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 15

วัน อังคาร  ที่ 4  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2555

ความรู้ที่ได้รับ

           -  มีการส่งงานที่สั่ง  การทดลองวิทยาศาสตร์
           -  อธิบายเรื่องการจัดบอร์ด 
           -  ส่งบอร์ดที่ทำ
           -  เขียนแผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนอนุบาลสาธิตราชภัฎจันทรเกษม 
บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 14

วัน อังคาร  ที่ 28  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2555

ความรู้ที่ได้รับ

                   ( อาจารย์ให้จัดทำบอร์ดโดยทำเป็นกลุ่มๆ ละ 3  คน )  โดยการนำความรู้ที่ได้จากวันที่เข้าอบรมมาทำเสนอผ่านชิ้นงาน

 

                                                            
                                                                ผลงานการจัดบอร์ด

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 13

วัน อาทิตย์  ที่ 26  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555

ความรู้ที่ได้รับ

          เข้าร่วมการอมรมการจัดทำบอร์ด  ในวันนี้มีการทำดอกพุทธรักษา ( อยู่แค่ช่วงเช้า )


                                            ภาพการปฏิบัติกิจกรรม  การทำดอกพุทธรักษา
                                                             ผลงานมีทำเสร็จแล้ว

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 12

วัน เสาร์  ที่ 25  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555

ความรู้ที่ได้รับ

         มีการเข้าอบรมเกี่ยวกับการจัดทำบอร์ด  การทำดอกไม้ติดบอร์ด   การจัดวางองค์ประกอบของดอกไม้ว่าควรมีการไล่ละดับของดอกไม้  ใบไม้ควรมีหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดเป็นภาพหลายมิติ

 
                                      ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้กับพวกเรา


                                             ภาพขณะร่วมกิจกรรมการประดิษฐิ์ดอกไม้


วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 11

วัน อังคาร  ที่ 21  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555

 ความรู้ที่ได้รับ

           -  มีการสรุปหน่วยการเรียนรู้จากหนังสือที่อาจารย์นำมาเป็น Mind Map


          
งานที่มอบหมาย

           -  อาจารย์ให้จับกลุ่ม 4  คน  ทำการทดลองวิทยาศาสตร์มา 1  เรื่อง

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 10

วัน อังคาร  ที่ 14  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555

ความรู้ที่ได้รับ

          ไม่มีการเรียนการสอน
           ( อาจารย์มีการจัดการเรียนชดเชยในวัน อาทิตย์  ที่ 26  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555 )

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 9

วัน อังคาร  ที่ 7  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555

ความรู้ที่ได้รับ

          ไม่มีการเรียนการสอน
           ( อาจารย์ได้นัดชดเชยใน วัน เสาร์ ที่ 25  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555 )

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 8

วัน อังคาร  ที่ 31  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2555

ความรู้ที่ได้รับ

      ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากอยู่ในช่วงสอบกลางภาค 

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 7

วัน อังคาร  ที่  24  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2555

ความรู้ที่ได้รับ

       1.  การไปทัศนศึกษา   จะต้องรู้ว่าไปที่ไหน    ไปแล้วได้อะไร
                 สถานที่   1. ไบเทค บางนา  งานวิทยาศาสตร์
                                2.  ท้องฟ้าจำลอง
                                3.  หุ่นขี้ผึ้ง
                                4.  พิพิทธภัณฑ์เด็ก
                                5.  พิพิทธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน
                 ประโชยน์    1.  ประสบการณ์ตรง
                                    2.  เกิดความสนุกสนาน
                                    3.  ได้ความรู้
                                    4.  เกิดการใฝ่รู้________เกิดความสงสัย
                                                                L____ เกิดคำถาม
                                                                L____ เกิดความอยากรู้อยากเห็น

        2.  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
                1. มีการตั้งคำถาม
                2. จัดกิจกรรมโดยผ่านงานศิลปะ  เช่น   การวาดรูป
                3. เล่าเรื่องจากภาพที่วาดต่อกันเป็นกลุ่มให้เป็นเรื่องราว   ซึ่งการเล่าเรื่องเป็นวรรณกรรม   แล้วสรุปโดยการตั้งชื่อ

       3.  อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่อง  " ช้าง "  
                1. .ให้เด็กๆ  ช่วยกันตอบโดยใช้คำถาม  " สิ่งที่เด็กๆ รู้เกี่ยวกับช้างมีอะไรบ้าง "
                                                                              " เด็กๆ อยากรู้อะไรที่เกี่ยวกับช้างบ้าง "
                2.  ร้องเพลงเกี่ยวกับช้าง
      **  เมื่อเจอคำถามที่ตอบไม่ได้    สิ่งที่ครูควรทำคือ
                     -  ถามผู้รู้   ( สัตวแพทย์  /  ควานช้าง )
                     -  จากอินเตอร์เน็ต
                     -  อ่านหนังสือ
                     -  ดูจาก VDO / รูปภาพ / สื่อการสอน
                     -  สวนสัตว์
                     -  บ้านช้าง

การสะท้อนกลับ ( เด็กต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ )
                     -  แสดงบทบาทสมมุติ
                     -  เกม
                     -  นิทรรศการ
                     -  แต่งเพลง / แต่งนิทาน / แต่งกลอน

งานที่ได้รับมอบหมาย
           -  เขียนแผนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ที่ได้รับผิดชอบ
           -  แบ่งกลุ่มๆ ละ  11 คน  ทำฐานวิทยาศาสตร์