วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่18

วัน อังคาร  ที่  25  เดือนกันยายน   พ.ศ.  2555

ความรู้ที่ได้รับ

            -  อาจารย์ให้นักศึกษาเขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้  Tabled  ในเด็กประถมว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร   และการใช้ Tabled  ในเด็กปฐมวัยมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
               หลังจากที่ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นแล้ว   อาจารย์ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียเกี่ยวกับการใช้ Tabled  ใหเนักศึกษาเข้าใจว่าในฐานะที่เราจะต้องออกไปเป็นครูในอนาคต  เราจะต้องมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีบ้าง  และจะต้องก้าวให้ทุนโลก
            - อาจารย์แจกรายระเอียดในการทำ Blogger  ว่าจะต้องมีอะไรบ้างที่เราจะสามารถเพิ่มเติมได้  และอะไรที่จำเป็นต้องมี  เช่น 
                          งานวิจัย 
                          การเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
                          ควรมีอะไรที่แปลกใหม่   เป็นต้น
            - อาจารย์ได้แจกรายระเอียดการให้คะแนนในรายวิชานี้   และแนะนำการหาความรู้เพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 17

วัน อังคาร  ที่  18  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2555

ความรู้ที่ได้รับ

            มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์   ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    ในเวลา  14 : 00  น. - 16 : 00 น.
            โดยกลุ่มข้าพเจ้าได้รับโจทย์คือ   " ของเล่นแม่เหล็ก "  จึงจัดทำเป็นฐานชื่อ แม่เหล็กมหัศจรรย์


ชื่อฐาน

                                                                     
                                                                           อุปกรณ์


                                                                     การทำกิจกรรม


                                                                       ผลงานเด็ก


วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 16

วัน อังคาร  ที่ 11  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555

ความรู้ที่ได้รับ

          -  มีการส่งกิจกรรมที่จะทำไปจัดที่โรงเรียนอนุบาลสาธิตราชภัฎจันทรเกษมต่อจากอาทิตย์ที่แล้ว
          -  อาจารย์ชี้แจงการไปทำกิจกรรมว่าจะต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง
                    -  การจัดสถานที่
                    -  การซื้ออุปกรณ์
                    -  การจัดทำป้ายชื่อของเด็กอนุบาล
                    -  ในการเข้าฐานใช้เวลา 10 - 15 นาที
         -  อาจารย์พูดถึงสิ่งที่ต้องมีใน Blogger  ว่าจะต้องมีอะไรบ้าง
                    -  ดูโทรทัศน์ครู
                    -  สมาชิกต้องครบ
                    -  มีลิงค์แห่งข้อมูลใหม่ๆ
                    -  ข้อมูลการเข้าเรียน
                    -  ถ่ายรูปกิจกรรม
                    -  ลงขั้นตอนการทำกิจกรรมต่างๆ

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 15

วัน อังคาร  ที่ 4  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2555

ความรู้ที่ได้รับ

           -  มีการส่งงานที่สั่ง  การทดลองวิทยาศาสตร์
           -  อธิบายเรื่องการจัดบอร์ด 
           -  ส่งบอร์ดที่ทำ
           -  เขียนแผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนอนุบาลสาธิตราชภัฎจันทรเกษม 
บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 14

วัน อังคาร  ที่ 28  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2555

ความรู้ที่ได้รับ

                   ( อาจารย์ให้จัดทำบอร์ดโดยทำเป็นกลุ่มๆ ละ 3  คน )  โดยการนำความรู้ที่ได้จากวันที่เข้าอบรมมาทำเสนอผ่านชิ้นงาน

 

                                                            
                                                                ผลงานการจัดบอร์ด

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 13

วัน อาทิตย์  ที่ 26  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555

ความรู้ที่ได้รับ

          เข้าร่วมการอมรมการจัดทำบอร์ด  ในวันนี้มีการทำดอกพุทธรักษา ( อยู่แค่ช่วงเช้า )


                                            ภาพการปฏิบัติกิจกรรม  การทำดอกพุทธรักษา
                                                             ผลงานมีทำเสร็จแล้ว

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 12

วัน เสาร์  ที่ 25  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555

ความรู้ที่ได้รับ

         มีการเข้าอบรมเกี่ยวกับการจัดทำบอร์ด  การทำดอกไม้ติดบอร์ด   การจัดวางองค์ประกอบของดอกไม้ว่าควรมีการไล่ละดับของดอกไม้  ใบไม้ควรมีหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดเป็นภาพหลายมิติ

 
                                      ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้กับพวกเรา


                                             ภาพขณะร่วมกิจกรรมการประดิษฐิ์ดอกไม้